Potpora za samozapošljavanje 2024

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 2024. godina

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 2024.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo branitelja,  i druge agencije u RH, raspisuju pozive za dodjelu bespovratnih sredstava za otvaranje nove tvrtke ili obrta (SAMOZAPOŠLJAVANJE).

U nastavku je prikaz Mjere za samozapošljavanje 2024. g. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Javite se ako želite kvalitetan poslovni plan za vaše samozapošljavanje (cijena savjetodavne usluge navedena je na dnu stranice).

Kontakt mobitel: 0955697933

Ispunite upitnik i nazvat ćemo vas OVDJE

Pročitajte cijeli tekst i budite informirani!

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE HZZ (trajanje 01.01.2024. do 30.09.2024.)

Cilj POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

HZZ Trajanje mjere SAMOZAPOŠLJAVANJE

24 mjeseca

A) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 2024.

1. Skupina – do 15.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
– (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – 7.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

B) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO 2023.
Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom , iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

1. Skupina – do 20.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 15.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
– (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – do 10.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).
Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:
­- kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
­- kupnja ili zakup licenciranih IT programa
­- kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
­- kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

* Napomena:
Uredba o potporama male vrijednosti isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila

HZZ Ciljane skupine: SAMOZAPOŠLJAVANJE

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

ŠTO JE NKD 2007?

NKD je nacionalna klasifikacija djelatnosti. Koju djelatnost ćete obavljati? Pronađite svoju djelatnost i provjerite pod kojim brojem se vodi djelatnost koju želite obavljati ovdje: nkd2007_s_objasnjenjima

 

Potpora za samozapošljavanje

MOBILNOST RADNE SNAGE – BIRAM HRVATSKU 2024.

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP-a i ostalih navedenih država.

Ciljane skupine i visina subvencije 2024.

1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se u 2023. ili 2024. godini

(Osobe iz ciljane skupine moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državama EGP-a ili ostalim navedenim državama najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu i (ako je primjenjivo) prijaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj nakon 01.01. 2023. godine.  Osoba iz ciljane skupine mora se samozaposliti nakon 30.11.2023. godine. Ako se osoba samozaposlila kroz mjeru potpora za samozapošljavanje, zahtjev za mjeru Biram Hrvatsku može podnijeti ako je ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanje sa Zavodom sklopljen nakon 30.11.2023. godine.)

Visina subvencije za osobe iz 1. ciljane skupine: ­ 7.000,00 EUR

2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini ili 2024. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

(Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01. 2023. godine, a najkasnije u roku od 30 od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan nakon 30.11.2023. godine.)

Visina subvencije za osobe iz 2. ciljane skupine: ­ 3.500,00 EUR


PROLAZNOST I BODOVANJE ZAHTJEVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 2024.

 

Bodovi se dodjeljuju na temelju 10 kriterija (PITANJA):

 1. Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
 2. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
 3. Prvo poduzetničko iskustvo
 4. Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ulazak u poduzetništvo
 5. Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik
 6. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva
 7. Procjena prihoda i rashoda
 8. Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost)
 9. Inovativnost projekta

Maksimalan broj bodova = 100

Prag prolaznosti = 65 bodova (poslovni plan koji kumulativno ostvari manje od 65 bodova, ne ostvaruje pravo na dodjelu potpore).

Što se boduje?

Provjerite bodove. Tablica bodovanja ovdje: BODOVI HZZ 2024

Cijena izrade POSLOVNOG PLANA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE iznosi 400,00 EUR plativo u dva obroka. Prva rata (200,00 EUR) kod ugovaranja konzultantske usluge. Druga rata (200,00 EUR) po isporučenom projektu, kojeg ste dužni detaljno pročitati prije slanja u HZZ on-line sustav. 

Opis usluge izrade poslovnog plana (10 koraka):

(1) PROVJERA  (on-line i telefonske konzultacije s ciljem provjere svih pretpostavki za uspješnu prijavu) 

1. Konzultacije, upute, pojašnjenja i smjernice prijavitelju vezano uz Mjeru HZZ 2024. (telefonom, e-mailom).

2. Provjera usklađenosti prijavitelja, provjera usklađenosti poslovne ideje, provjera usklađenosti NKD-a, sjedišta budućeg subjekta i drugih parametara relevantnih za planiranje, koncipiranje i razradu poslovnog plana u skladu s Mjerom za samozapošljavanje 2024. Uključuje provjeru pozitivnih pravnih propisa iz područja planirane djelatnosti  (telefonom, e-mailom).

3. Provjera prijavne dokumentacije prijavitelja (sukladno bodovanju) (telefonom, e-mailom).

4. Izračun (projekcija bodova) (telefonom, e-mailom).

5. Projekcija (probnog) troškovnika (na temelju dostavljenih ponuda/predračuna) (telefonom, e-mailom).

6. Mišljenje konzultanta o uspješnosti planirane prijave i procjena rizika (telefonom, e-mailom).

7. Dogovor za izradu poslovnog plana i dostava ponude-ugovora za konzultantsku uslugu (telefonom, e-mailom). Uplata prve rate.

(2) izrada poslovnog plana i isporuka

8.  Izrada i dostava poslovnog plana (predložak) (e-mailom).

9. Revizija poslovnog plana (nakon čitanja, a prije slanja na ocjenu HZZ) (telefonom, e-mailom).

10. Uputa i podrška tijekom učitavanja poslovnog plana i priloga u HZZ digitalnu platformu. Kandidat učitava sadržaj poslovnog plana i priloge preko sustava e-građani. (telefonom, e-mailom). Uplata druge rate.

Usluga se isporučuje na temelju ponude-ugovora o isporuci savjetodavnih usluga (Opće uvjete poslovanja možete pročitati OVDJE)

Izjava o zaštiti osobnih podataka izjava o privatnosti WEB


Radujemo se Vašem uspjehu!