Potpora za samozapošljavanje

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo branitelja,  i druge agencije u RH, raspisuju pozive za dodjelu bespovratnih sredstava za otvaranje nove tvrtke ili obrta (SAMOZAPOŠLJAVANJE)

Javite se ako želite kvalitetan poslovni plan za vaše samozapošljavanje (cijena savjetodavne usluge navedena je na dnu stranice)

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE HZZ (01.01.2022. – 31.10.2022.):

Cilj POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

HZZ Trajanje mjere SAMOZAPOŠLJAVANJE

24 mjeseca

HZZ Visina subvencije SAMOZAPOŠLJAVANJE

Do 120.000 kn

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

* Napomena:
Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

HZZ Ciljane skupine: SAMOZAPOŠLJAVANJE

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

HZZ Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika: POSLOVNI PLAN

1. Skupina – do 120.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

   • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
   • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
   • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
   • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
   • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 80.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

   • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
   • (H) Prijevoz i skladištenje
   • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
   • (J) Informacije i komunikacije
   • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
   • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
   • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
   • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
   • (P) Obrazovanje
   • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Više pročitajte u uputama HZZ: HZZ-Samozaposljavanje_2202

UDRUŽIVANJE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ako više nezaposlenih osoba zajednički osnuju i započnu s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastave s poslovanjem poslovnog subjekta kojeg su preuzeli, na utvrđeni iznos potpore dodijelit će se dodatni fiksni iznos od 30.000 kn1. U slučaju da se više osoba udružuje u poslovni subjekt, potpora se može odobriti samo za dvije nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

 1. Skupina – do 150.000,00 kn (120.000 + 30.000 = 150.000 kn)
 2. Skupina – do 110.000,00 kn (80.000 + 30.000 = 110.000 kn)

Napomena:
Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZELENO/DIGITALNO HZZ (01.01.2022. – 31.10.2022.):

Visina subvencije: do 150.000 kn

Zelena radna mjesta su radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.

Svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima, smatraju se gospodarskim subjektima koji se bave okolišno održivom djelatnošću. Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Okolišni ciljevi (Uredba EU 2020/852):

 • ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba klimatskim promjenama
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
 • prijelaz na kružno gospodarstvo
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustav

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima. programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing i kreiranja sadržaja, digitalni dizajn i vizualizacija podataka, upravljanje digitalnim proizvodima, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje, rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

PROČITAJ VIŠE O ZELENIM I DIGITALNIM radnim mjestima

Potpora za samozapošljavanje

Cijena izrade POSLOVNOG PLANA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE iznosi 1.200,00 Kn (plativo u dva obroka. Prva rata kod ugovaranja konzultantske usluge. Druga rata po isporučenom projektu kojeg ste dužni detaljno pročitati prije slanja u HZZ on-line sustav). 

Uvjeti za ugovaranje konzultantske usluge:

Dostavili ste dokumentaciju za:

a) radno iskustvo,

b) formalno i neformalno obrazovanje i edukacije,

c) ponude i predračune za troškovnik

d) definirali ste NKD (NKD s objašnjenjima)

Usluga se isporučuje na temelju ponude-ugovora o isporuci savjetodavnih usluga (Opće uvjete poslovanja možete pročitati OVDJE)

Izjava o zaštiti osobnih podataka izjava o privatnosti WEB


Radujemo se Vašem uspjehu!