Poljoprivreda – ruralno područje – nacionalne manjine

 

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2023. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE  INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Natječaj (2023.) za poljoprivrednike namijenjen je onim poljoprivrednicima (SOPG i OPG) koji trajno stanuju i obavljaju poljoprivrednu djelatnost u ruralnom području na kojem su naseljeni pripadnici nacionalnih manjina. Pročitajte uvjete i rokove, a pripremu projektne prijave obavite iz svoga doma jer e-konzultant usluge isporučuje on-line i telefonom u dogovoreno vrijeme. Radimo na području cijele Republike Hrvatske. Želimo vam uspjeh.

Upoznajte se s uvjetima natječaja i zatražite besplatno savjetovanje.

Opće informacije o natječaju za ruralno područje tradicionalno naseljeno pripadnicima nacionalnih manjina:

Natječaj objavljuje: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE. 

Datum objave natječaja: 09.08.2023. g.

Natječaj je aktivan: od 14.08.2023. g. do 18.09.2023. g.

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Raspoloživi fond natječaja4.910.694,00 EUR

IZNOS POTPORE PO PROJEKTNOJ PRIJAVI JEDNOG PRIJAVITELJA u natječaj za ruralno područje tradicionalno naseljeno pripadnicima nacionalnih manjina:

Prijavitelj na temelju prihvatljivih aktivnosti i prihvatljivih troškova (ispod su navedene prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi) može ostvariti 10.000 EUR potpore po ovom natječaju. Potpora se isplaćuje jednokratno (100% jedna rata) prije početka provedbe.

Pročitajte uvjete i rokove iz natječaja:

Uvjeti Natječaja za ruralno područje tradicionalno naseljeno pripadnicima nacionalnih manjina :

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od 1000 EUR do 7000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (So), a sjedište SOPG-a/OPG-a i adresa prebivališta nositelja SOPG-a/OPG-a mora biti na području općina/gradova a popis općina/gradova se nalazi ovdje: PRILOG 1_Prihvatljiva područja provedbe

VAŽNO: Prijavitelji koji su ostvarili potporu na provedenim natječajima u 20l8., 2Ol9. i 2O2O. godini moraju imati vidljive ostvarene planirane ciljeve financiranih projekata i stečene resurse sredstvima natječaja uredno vidljive u nadležnim registrima/sustavima.

VAŽNO: Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1.,“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja i njihove eventualne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zatražite besplatno savjetovanje OVDJE:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI (može biti kombinacija sljedećeg):

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu)
 3. kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. godine i noviji)
 4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) čija će uporaba biti vidljiva u So potvrdi prilikom završetka projekta
 5. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno 10% od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje)
 6. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 7. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (subvencionirani trošak za konzultanta za izradu projektne prijave iznosi 400,00 EUR).

Trošak kupnje pčelinje zajednice može iznositi najviše 100 EUR po pčelinjoj zajednici.

PDV jest prihvatljiv trošak za korisnike koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Zatražite besplatno savjetovanje OVDJE:

Obvezna dokumentacija koju morate prikupiti ukoliko želite prijaviti na natječaj za ruralno područje tradicionalno naseljeno pripadnicima nacionalnih manjina:

 1. Potvrda o ekonomskoj veličini SOPG-a/OPG-a izdana od Ministarstva poljoprivrede, ne starija od datuma objave Natječaja, potpisana od strane korisnika i službenika Ministarstva poljoprivrede (potvrdu izdaje Savjetodavna služba, odnosno služba kod koje svake godine prijavljujete državne poticaje),
 2. Preslika važeće osobne iskaznice nositelja SOPG-a/OPG-a,
 3. Potvrda iz Porezne uprave da prijavitelj ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od datuma objave Natječaja (možete preuzeti preko e-građani ili u nadležnoj Poreznoj upravi)
 4. Ponude za troškovnik (ponude i predračune za 10.000,00 eur. Sve stavke koje želite kupiti pomoću bespovratnih sredstava moraju biti u skladu s (popisom kategorija troškova) Prihvatljive aktivnosti i troškovi)
 5. Ostalo, prema potrebi, sve sukladno specifičnom ulaganju SOPG-a/OPG-a, a s ciljem kvalitetne pripreme projektne prijave (u dogovoru s konzultantom).

Projektna prijava podnosi se na propisanim obrascima (propisane obrasce priprema konzultant).  Propisane obrasce i obveznu dokumentaciju (prethodno navedeno) šaljete Ministarstvu poljoprivrede u papirnatom obliku i u digitalnom obliku (CD/USB) preporučenom pošiljkom POŠTOM.

Zatražite besplatno savjetovanje OVDJE:

Isplata potpore i rokovi u natječaju za ruralno područje naseljeno nacionalnim manjinama:

Ministarstvo poljoprivrede će sa prijaviteljima kojima će biti odobrena bespovratna sredstva potpisati Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava po ovom Natječaju.

U ovom natječaju navedeni su sljedeći rokovi i to:

 1. Objava natječaja: datum 09.08.2023.
 2. Razdoblje zaprimanja prijava: datum od 14.08.2023. do 18.09.2023.
 3. Rok za objavu Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava: datum 31.10.2023. (rezultati natječaja)
 4. Rok za ugovaranje: datum 30.11.2023. (potpisivanje ugovora)
 5. Rok za isplatu potpore: najkasnije do 31.12.2023. (isplata potpore 100%)
 6. Rok za završetak svih projektnih aktivnosti: najkasnije do 31.12.2024.g.

Postupak isplate potpore: Prijavitelji koji su ostvarili pravo na potporu (dobili su Odluku o financiranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava)  nakon dostave bjanko zadužnice i potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava biti će isplaćeno 100% dodijeljenog iznosa potpore. Dodijeljena potpora bit će isplaćena na Žiro račun korisnika koji je evidentiran u Upisniku poljoprivrednika/Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Isplata dodijeljene potpore svim ugovorenim korisnicima će biti realizirana najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici su u obvezi dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 EUR. Bjanko zadužnica mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Kolika/kakva je šansa za prolaz (za dobivanje potpore)?

Svaka projektna prijava ostvaruje određeni broj bodova prema unaprijed poznatim kriterijima. Provjerite svoje bodove OVDJE:PRILOG 2_Kriteriji odabira 2023

Zatražite besplatno savjetovanje OVDJE:

Nazovite radnim danom: 0955697933 od 9-12h ili od 15-17h

Napišite poruku SMS ili Watsap: 0955697933

Pošaljite e-mail: voditelj.euprojekti@gmail.com

Dozvolite da vam pomognemo u planiranju i pripremi vašeg projekta.