LAG KARAŠICA 4.1.1.

Natječaj LAG  „KARAŠICA“

NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1.  RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

za poljoprivrednike koji imaju sjedište na području:

Općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo

Gradovi: Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo

Opći uvjeti za prijavitelje:

 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana
  u trenutku podnošenja prijave projekta.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

UVET JE EKONOMSKA VELIČINA I TO:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR (EVPG)
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR (EVPG)

**Pojašnjenje: podatak EVPG ili podatak o ekonomskoj veličini vašeg OPG-a možete saznati na dva načina: (1.) možete nazvati Savjetodavnu službu (kontakti) ili (2) možete na internetu preko portala Agronet (https://agronet.apprrr.hr) pročitati podatak (FADN kalkulator, na dnu tablice piše vrijednost OPG-a u eurima).

KOLIKO SE DODJELJUJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO OVOM NATJEČAJU?

Ukupni novčani fond natječaja iznosi 1.839.926,75  HRK.

Najniži iznos javne potpore za jedan projektni prijedlog iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


Najviša UKUPNA vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

KAKO SE POTPORA ISPLAĆUJE?

a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate
b) kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
c) moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj
vrijednosti iznosa predujma
d) iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

KOLIKI JE INTENZITET POTPORE (koliko je vaše učešće)?

potpora iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi (OPG, OBRT), mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je nositelj projekta pravna osoba (JDOO, DOO, ZADRUGA), mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi (nositelju projekta) prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Napomena: Nositelj projekta prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima:

a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima:

 • završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode
  učilišta ili
 • tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili
 • srednju školu ili fakultet iz  odgovarajućeg područja ili
 • je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

b) za pravne osobe, najmanje jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti
stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine i

c) za mlade poljoprivrednike, nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završen tečaj stručnog  osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine.
Kao odgovarajuće područje stručne osposobljenosti, ovisno o predmetu projekta, podrazumijeva se područje biotehničkih znanosti i veterinarske medicine.

DO KADA SE PROJEKTNE AKTIVNOSTI MORAJU ZAVRŠITI?

Planirane aktivnosti moraju završiti najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

ŠTO SE MOŽE NABAVITI/KUPITI BESPOVRATNIM SREDSTVIMA?

Bespovratna sredstva iz potpore možete iskoristi za kupnju/nabavku/izgradnju/… i to:

1. PRIHVATLJIVI MATERIJALNI TROŠKOVI:

1.a.) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

 • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i
  infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom
  opremom i infrastrukturom
 • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
  na poljoprivrednom gospodarstvu
 • sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

1.b.) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

1.c.) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje
u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

1.d.) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

1.e.) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine

1.f.) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

1.g.) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

 2. PRIHVATLJIVI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

2.a.) kupnja ili razvoj računalnih programa

2.b.) kupnja prava na patente ili licence

2.c.) zaštita autorskih prava

2.d) registracija i održavanje žigova

2.e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

3. PRIHVATLJIVI OPĆI TROŠKOVI

3.a.) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

3.b.) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: 

 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Projektni prijedlog šalje se poštom na adresu LAG-a od 05.09.2022. do 07.10.2022.

Natječaj je otvoren od 05.09.2022.

Natječaj završava dana 07.10.2022.

KAKVE SU ŠANSE ZA PROLAZ / ZA DOBIVANJE POTPORE???

Dostavite nam sljedeću dokumentaciju:

 1. U Savjetodavnoj službi zatražite Potvrdu o veličini OPG-a (svrha izdavanja Potvrde je “LAG potpora”)
 2. U Poreznoj zatražite Potvrdu da OPG nema dugovanja
 3. Prikupite ponude/predračune za svaku stavku koju planirate kupiti bespovratnim sredstvima. Cijene neka budu bez rabata i bez popusta.

Ne temelju dostavljene dokumentacije provjerit ćemo bodove i usklađenost troškovnika. AKO BUDE UREDNO, zajedno ćemo PRIPREMITI KVALITETNU I KOMPLETNU PRIJAVU i PROVEST ĆEMO ZA VAŠ PROJEKT POSTUPAK NABAVE. e-konzultant pokriva sve potrebne faze uredne pripreme i provedbe projektnog prijedloga po ovom natječaju. 

KAKVE SU VAŠE ŠANSE NA OVOM NATJEČAJU?

Provjerite svoje bodove ili nas kontaktirajte pa ćemo zajedno provjeriti bodove. Dokument s pojašnjenjem bodovanja je OVDJE: Prilog-VIII.-Pojasnjenje-kriterija-odabira

Kako predati prijavu?

 1. Zatražite besplatno savjetovanje u vezi s ovim natječajem (ispunite pristupnicu): OVDJE

Cijeli natječaj pročitajte: OVDJE

Napomena: Upite i dokumentaciju zaprimamo najkasnije do 26.09.2022. po ovom natječaju. Rezervirajte svoje mjesto već danas, kako bismo na vrijeme izvršili procjenu uspješnosti vaše investicije i u roku pripremili vaš projektni prijedlog..