LAG MORE 1.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

LAG MORE 1.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 17.01.2022. DO 17.02.2022.

PROVJERITE BODOVE i pojašnjenje bodova (ispod tablice kada otvorite dokument na linku): prilog-viii-poja-njenje-kriterija-odabira-projekata

KOJU DOKUMENTACIJU TREBATE PRIPREMITI (neki od dokumenata su obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije i taj dio priprema konzultant): prilog-vi-dokumentacija-prilikom-podno-enja-zahtjeva-za-isplatu

KAKO SE PRIJAVITI: PRISTUPNICA ZA INFORMIRANJE

NATJEČAJ za mlade poljoprivrednike sa sjedištem na području općine: Murter-Kornati, Pirovac, Rogoznica, Tisno, Tribunj i na području: grad Vodice te naselja grada Šibenika: Grebaštice, Žaborića, Jadrtovca, Brodarice, Krapnja, Zlarina, Kaprija, Žirja, Zatona i Rasline.

VISINA POTPORE:

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Potporu možete iskoristi za (kombinaciju troškova):

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

UVJETI: MLADI POLJOPRIVREDNICI

1. mora biti mladi poljoprivrednik koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu

2. mora biti nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u razdoblju od najmanje pet godina od konačne isplate potpore

3. mora imati sjedište na području LAG obuhvata prije dana objave ovog Natječaja, što ovisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) – sjedište OPG-a u Upisniku poljoprivrednika → uvjet primjenjiv i u slučaju da je korisnik mladi poljoprivrednik koji planira preuzeti OPG

b. obrt – adresa sjedišta obrta u Obrtnom registru → uvjet primjenjiv i u slučaju da je korisnik mladi poljoprivrednik koji planira preuzeti obrt

c. trgovačko društvo – adresa sjedišta u Sudskom registru

Neovisno o gore navedenom organizacijskom obliku, mladi poljoprivrednik mora imati prebivalište na području LAG obuhvata prije dana objave ovog Natječaja.

4. mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

5. ne smije biti poduzetnik u teškoćama

6. u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014

7. mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura, te je korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu u obvezi dostaviti sljedeće:

a) ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u obvezi je dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva u kojemu je nositelj/odgovorna osoba

b) ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, u obvezi je dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tom slučaju, mladi poljoprivrednik je u obvezi u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu te dostaviti novu potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za preuzeto poljoprivredno gospodarstvo najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate, ali ne kasnije od devet mjeseci nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

8. mladi poljoprivrednici moraju imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava i pod uvjetom da su te potrebe navedene u poslovnom planu i to jedno od navedenih:

a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera

b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine

c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

9. ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

10. ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i ne kasnije od devet mjeseci nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava

11. ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, mora prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika

12. u slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

13. korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće konačne rate

14. korisnik u poslovnom planu mora osigurati da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od dana preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva

15. ako korisnik traži potporu 370.625,00 HRK mora ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:

a) ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate

b) ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi samostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora biti pretežita djelatnost najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate

c) ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba poljoprivreda joj mora biti primarna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate

16. ako korisnik traži potporu 148.250,00 HRK mora ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate

17. ako je mladi poljoprivrednik bio (ili još uvijek jest) nositelj/odgovorna osoba na više poljoprivrednih gospodarstava, zahtjev za potporu može podnijeti samo za ono gospodarstvo na kojem je prvi put ostvario status nositelja/odgovorne osobe ako ispunjava i sve ostale uvjete ovog Natječaja

18. ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu za koje podnosi Zahtjev za potporu duže od 24 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, isti nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 1.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

19. korisnik se ne nalazi na crnoj listi Agencije za plaćanja (https://www.apprrr.hr/ipard-sapard-arhiva/)

20. korisniku nisu iste prihvatljive aktivnosti sufinanciranje sredstvima javne potpore

21. koji nije izvršio zatraženi povrat sredstava, odnosno neuredno podmiruje obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) 908/2014

KAO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

  1. Provjerite bodove (link na bodove je na početku teksta)
  2. Provjerite koju dokumentaciju trebate prikupiti (link na popis dokumentacije je na početku teksta)
  3. Osmislite troškovnik sa svim stavkama i prikupite ponude za svaku stavku. Jedna stavka na jednu ponudu. Cijena bez popusta i bez rabata.
  4. Nazovite nas i dogovorite da pregledamo cjelokupnu dokumentaciju (poslat ćete dokumentaciju na e-mail: voditelj.euprojekt@gmail.com)
  5. Ukoliko imate urednu dokumentaciju, uzet ćemo vas za klijenta i pripremit ćemo poslovni plan i prateću dokumentaciju kako biste u roku predali kvalitetan projektni prijedlog.

Link na izvornu objavu natječaja: OVDJE