LAG BARANJA – Mjera 1.1.1.

NATJEČAJ:  Mjera 1.1.1. „Potpora povećanju konkurentnosti i tržišne učinkovitosti

Prijave na natječaj: od 15.10.2021. do 16.11.2021.

Fond natječaja: 1.036.952,53 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 %.

Predujam 50% odobrenih sredstava potpore.

Rok za realizaciju projekta: do 30.06.2025.

KAKO SE PRIJAVITI? Ispunite PRISTUPNICU

Prijavitelji imaju sjedite na području LAG Baranja (Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac  i gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje) i to:

 1. fizička osoba (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika
 3. proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Tko može prijaviti projekt:

Uvjet ekonomske veličine za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća, gljive i vinogradarstvo najmanje 6.000 EUR, a za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

Što se može financirati bespovratnim sredstvima:

 1. Prihvatljivi materijalni troškovi

Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

  • objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

Kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine

Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

2. Prihvatljivi nematerijalni troškovi

 1. kupnja ili razvoj računalnih programa
 2. kupnja prava na patente ili licence
 3. zaštita autorskih prava
 4. registracija i održavanje žigova
 5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

3. Prihvatljivi opći troškovi

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Ispunite PRISTUPNICU i ugovorite uslugu izrade projektne dokumentacije.

Izvor: Ovdje